Alla on tiivistelmä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmassa ja päättöarvioinnin kriteereissä mainituista asioista. Alkuperäinen opetussuunnitelma löytyy esimerkiksi kunnan sivuilta.


Lukeminen

- Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.
- Harjoitellaan keskustelemista erilaisten tekstien kanssa = harjoitellaan kysymistä, tiivistämistä, kommentoimista, vastaan väittämistä, tulkitsemista, arvioimista. Pohditaan tekstien yhteyksiä omiin kokemuksiin ja ajatuksiin.
- Harjoitellaan tekstien vertailemista, ydinsisällön ja tekijän mielipiteen ja sen perustelujen löytämistä.
- Harjoitellaan erilaisia lukutapoja (mm. silmäily ja tarkka lukeminen) ja medialukutaitoa.
- Harjoitellaan erottamaan tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
- Tehdään havointoja kielen keinoista ja mietitään esimerkiksi sanavalintojen, kielikuvien ja lausemuotojen vaikutuksesta tekstien merkitykseen ja sävyyn.

Kirjallisuuden lukemisesta sanotaan erikseen:


- Harjoitellaan tekstien tulkintaa elämysten antajana ja näkemysten kehittäjänä.
- Eritellään fiktioita luokkatasolle sopivia käsitteitä käyttäen (juoni, näkökulma, miljöö, kertoja jne.)
-- Kuvataan runoja ja esitetään niistä ajatuksia
- Päättöarvosana 8 edellyttää lisäksi, että oppilas löytää itseään kiinnostavaa luettavaa (kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä) ja osaa perustella valintojaan
- Lukutaito on sellainen, että se riittä kokonaisten teosten lukemiseen
- Luetaan monenlaisia, niin koti- kuin ulkomaisiakin tekstejä: runoja, satuja, tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia. Tutustutaan Kalevalaan ja muuhunkin kansanperinteeseen, sekä joihinkin klassikoihin eri aikakausilta.
- Harjoitellaan luku- ja katselukokemusten jakamista muiden kanssa.

Tekstien tekeminen (mm. kirjoittaminen)


- Harjoitellaan tiedonhakua erilaisista lähteistä
- Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä ja luotettavuuden arviointia.
- Harjoitellaan puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin eri vaiheita.
- Harjoitellaan erilajisten tekstien tekemistä (mm. koevastaus, tiivistelmä, mielipidekirjotus jne.)
- Harjoitellaan ajatusten selkeää ilmaisemista.
- Harjoitellaan tekstien ja esitysten tekemistä erilaisin välinein.


Työskentely ja ryhmäviestintätaidot


ryhmäviestintätaidot.jpg

Kielitiedon asiasisältöjä


- kielen äänne-, muoto- ja lauserakenne
- perustiedot sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä
- suomen kielen keskeisimmän ominaispiirteet
- perustiedot kielisukulaisuudesta, suomen sukukielistä
- kielen vaihtelu tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
- kielen muuttuminen, oman äidinkielen asema muiden kielten joukossa, Suomen kielitilanne